Obsah

Registr oznámení 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 zákona. V případě obce Přestavlky je tímto evidenčním orgánem starosta Obecního úřadu Přestavlky, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený zdejším evidenčním orgánem, umožňuje mj. ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě obce Přestavlky:

  • starosta obce

Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.Písemná žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat

a) osobně u evidenčního orgánu,

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Výpisy a opisy evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

 

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba)   

vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,

vede protokol o každém nahlédnutí do registru,

uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Přestupky dle zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Kontaktní údaje:

 

 

  • Poštovní adresa: 
    Obecní úřad Přestavlky
    č.p. 56
    413 01 Roudnice nad Labem

Elektronický přístup: ZDE

    

 

Stránka

  • 1